Strona główna Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Fundacja prowadzi rachunkowość według ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.).

Fundacja stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości
(art. 4-8), tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.

Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości przez biegłego rewidenta.

Przeznaczenie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zarząd Fundacji.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednocześnie nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 styczeń 2021 oraz 2022 roku do 31 grudnia 2021 oraz 2022 roku.

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

WPROWADZENIE_2022

Noty. Bilans na dzień 31.12.2022 r.

NOTY_2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

WPROWADZENIE_2021

Noty. Bilans na dzień 31.12.2021 r.

Noty_2021

Brak postów do wyświetlenia

PL EN ES FR DE