Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Akademia Boreliozy.

I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: www.fundacjaakademiaboreliozy.pl oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
 2. Strona www.fundacjaakademiaboreliozy.pl jest prowadzona przez Fundacji Akademia Boreliozy(zwane dalej Fundacją) z siedzibą w Kotowiecku (63-460, ul. Kaliska 22 ), identyfikujące się numerami: NIP: 6222820942, REGON: 381868980 i KRS: 0000757746.
 3. Strona www.fundacjaakademiaboreliozy.pl umożliwia:                                                  – przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji,                                            – subskrypcję do list mailingowych Fundacji.
 4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w zakładce Regulamin.
 7. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:                                                             – przelewu elektronicznego;                                                                                       – karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);                                                             – przelewu tradycyjnego.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 10. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 11. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 12. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 1,19% wartości Płatności.
 13. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Prezesem Zarządu Fundacji (mszebestik@gmail.com).
 14. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić mailowo mszebestik@gmail.com.
 15. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:                                                                            – pisemnej na adres PayU PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,                    – elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl                                  – telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

II. Subskrypcja do list mailingowych.

 1. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe dot. Fundacji.
 2. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na:                            – przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi Newsletter,                                                                                          – otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),                                                                            – używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.                                                                                                                                                                                                                                            III. Ochrona danych osobowych.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Akademii Boreliozy z siedzibą w Kotowiecku (63-460, ul. Kaliska 22 ), identyfikujące się numerami: NIP: 6222820942, REGON: 381868980 i KRS: 0000757746. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD [***].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki i inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług finansowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres mszebestik@gmail.com.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.